Головна Соціальна відповідальність бізнесу в Україні, стан та роль у розвитку взаємодії держави і бізнесу

Соціальна відповідальність бізнесу в Україні, стан та роль у розвитку взаємодії держави і бізнесу

з z.lyubomyr

Соціальна відповідальність бізнесу — відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, стейкохолдерів, працівників, громади та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.[1]

1

Соціальна відповідальність бізнесу займає значне місце в країнах з розвинутою економікою, в яких вона стала однією з обов’язкових категорій, за якою оцінюється конкурентоспроможність підприємств та компаній. При цьому активна соціальна позиція компаній полягає  в гармонійному співіснуванні та постійному діалозі з суспільством. Світовий бізнес все частіше повертається в сторону соціальних проблем, адже посилення соціальної відповідальності бізнесу та заохочення компаній до соціальної активності є необхідними умовами для створення соціальної солідарності в країні.

22

Отже, керуючись світовим досвідом, можна сформувати наступні критерії, які дозволять визначити ту чи іншу організацію, як соціально відповідальну:

  • виробництво та реалізація якісної продукції;
  • добросовісна сплата податків, виконання вимог міжнародного, державного, регіонального законодавств;
  • реалізація корпоративних програм підвищення фаховості співробітників;
  • реалізація корпоративних програм з охорони та зміцнення здоров’я співробітників;
  • реалізація корпоративних програм морального стимулювання персоналу;
  • реалізація благодійних і спонсорських проектів;
  • участь у формуванні позитивної суспільної думки про бізнес.

 

Необхідність розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні була викликана, в першу чергу, проблемами розвитку національної економіки, які підштовхували до вирішення питань пов’язаних з дилемою підвищення економічної ефективності підприємств та одночасного вирішення соціальних питань, пов’язаним з якістю життя населення та стабільністю економічного розвитку України.

33

На сучасному етапі розвитку СВБ можна спостерігати створення спеціальних підрозділів, котрі інтегруються в організаційну структуру управління компаніями, для розроблення проектів соціального інвестування, підготовки і публікації соціальних (нефінансових) звітів, та інших інновацій, для підвищення рівня соціальної відповідальності організацій. Слід зазначити, що ідеї соціальної відповідальності безпосередньо пов’язані з необхідністю забезпечення сталого розвитку, досягнення балансу інтересів між корпоративними, державними і громадськими інтересами.

Дослідження соціальної відповідальності бізнесу в Україні є досить актуальним у зв’язку з тим, що вітчизняне господарське середовище не пройшло у своєму розвитку необхідних етапів. На даний час процес переходу до ринкових відносин та реформування системи влади в Україні призвели до ситуації, коли на місцевому рівні існують і, на жаль, реально протистоять один одному дві сили: компанії та решта населення. Обидві сторони поводять себе не зовсім коректно, що в свою чергу, спричиняє соціальну напруженість у суспільстві. Підприємства часто практикують приховування прибутків від оподаткування, завищують ціни на продукцію і послуги, затримують заробітну плату найманим робітникам тощо. Це, відповідно, викликає негативну реакцію населення, оскільки через штучне заниження податкових відрахувань, у місцевих бюджетах  не вистачає коштів для нормальної роботи місцевої влади щодо підтримання інфраструктури населеного пункту і необхідних соціальних виплат. Такий дефіцит довіри населення до бізнес структур, споживання та розподілу товарів і послуг виступає гальмом не тільки соціальних та економічних перетворень в країні, а й взаємовідповідальної та рівноправної взаємодії між бізнесом, владою, суспільством. Низький рівень поширення соціальної відповідальності в Україні пов’язаний також, з самим харак­тером отримання прибутку підприємствами, який часто досягається за рахунок наявності в їх розпорядженні економічної влади, адміністративного ресурсу, досту­пу до бюджетних коштів, недосконалою конкурен­цією на внутрішньому ринку, штучного завищення цін на вироблену продукцію, заниження рівня оплати праці, скорочення обсягу соціальних витрат та ін. Крім того, існує також сукупність інших факторів та ризиків, які впливають на прийняття рішення про соціально відповідальну поведінку підприємства. Соціальна відповідальність зменшує шанси підприємства на досягнення фінансового успі­ху, обмежує можливості отримання компаніями більших прибут­ків, тим самим призводячи до порушення досягнення головної цілі комерційної діяльності – принципу максимізації прибутку. Реалізовані підприємством соціальні заходи, з одного боку, надають населенню певні суспільні блага, які не може надати держава, з іншого боку, подібні кроки є з економічної точки зору витратами, які необхідно компенсувати за рахунок прибутку підприємства, або, що більш імовірно, за рахунок споживача, шляхом підвищення рівня цін на вироблену продукцію. Цікавим фактом є те, що населення очікує  на «благодійну допомогу» передусім від комерційних структур, а вже потім від держави.

44

Розвиток цього процесу в Україні має численні бар’єри, як штучні, так і природні. У більшості випадків прагнення компанії до вирішення соціальних питань може зіткнутися з проблемою відсутності необхідного досвіду, а це в свою чергу вимагає не тільки додаткових витрат на залучення необхідних фахівців для детального вивчення конкретної соціальної проблеми, а й тісної співпраці з державними і громадськими інституціями. Низька конкурентоспроможність укра­їнської економіки та подекуди занадто жорсткі вимоги до бізнесу часто стають причинами неформального характеру СВБ. Проблеми стимулювання участі комерційних організацій у вирішенні пріоритетних соціальних проблем населених пунктів дотепер комплексно не вирішено ні на місцевому, ні на загальнодержавному рівні, тому ці питання часто вирішуються цими органами хаотично й непослідовно, що у свою чергу гальмує залучення недержавних суб’єктів і їхніх додаткових ресурсів у роботу з розвитку соціальної сфери. Крім того, громадянське суспільство в Україні не має достатньої зрілості і це не дозволяє забезпечити достатній рівень впливу на суб’єкти бізнесу.

Підводячи підсумки, можна сказати, що СВБ є добровільною діяльністю компаній як приватного, так  і державного секторів, спрямованою на дотримання високих стандартів операційної та виробничої діяльності, соціальних стандартів та якості роботи з персоналом тощо. Метою цього процесу є:

  • вирівнювання наявних економічних і соціальних диспропорцій;
  • створення довірливих взаємовідносин між бізнесом, суспільством і державою;
  • покращання результативності бізнесу та показників прибутковості у довгостроковому періоді.

Тому необхідним є об’єднання зусиль бізнесу, держави та інших зацікавлених у сталому розвитку суспільних інституцій. Тим часом, допоки рівень безвідпо­відальності держави в цьому процесі досить високий, не можна очікувати кардиналь­них позитивних змін з боку бізнес структур в цьому напрямку.

Зважаючи на те, що соціально відповідальна діяльність будь-якої компанії пов’язана з високими витратами, доступна вона в даний час виключно ве­ликим компаніям. Тому розвиток СВБ українськими компаніями, сповільнюється через прагнен­ня до короткострокових фінансових результатів.

Соціальна відповідальність бізнесу є також неможливою без розвиненого громадянського суспільства, здатно­го виступати реальним партнером бізнесу при вирі­шенні соціальних питань. Лише за умов сформованого та впливового сектору громадянського суспільства, котрий би просував ідеї соціальної відповідальності і спеціалістів, які  професійно зможуть займатися даною проблемою, бізнес буде готовий долучатися до вирішення питань суспільного значення. Важливим фактором у стимулювання участі бізнесу у соціальному розвитку громади є збільшення рівня висвітлення діяльності компаній у царині благодійництва. Адже це дозволить пересічному громадянину дізнатись про те, що комерційні організації не лише намагаються отримувати прибутки, а й піклуються про громаду, де вони працюють і є соціально відповідальними.

Світовий досвід показує, що соціальна відповідальність корисна всім учасникам даного процесу – компаніям, державі та суспільству, тому що реалізація соціальних проектів є не менш важливою, ніж відрахування до бюджету на соціальні потреби держави.

[1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83

Залишити коментар